Mentions Légales

Deze website (met uitzondering van de websites met een link op deze website) wordt beheerd door BEL BELGIUM, met hoofdzetel in de Avenue de Finlande 2, 1420 Braine-l’Alleud en ondernemingsnummer BE 0406.085.946 in België. De lay-out en inhoud van deze website zijn beschermd door de geldende intellectuele eigendomsrechten, waarvan het bedrijf BEL BELGIUM de enige eigenaar is.

De website wordt gehost door het bedrijf: BEL BELGIUM NV.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE “NURISHH.BE”

Kwaliteit van de informatie

BEL BELGIUM besteedt de grootste zorg en stelt alles in het werk om de website te voorzien van kwaliteitsvolle informatie.

BEL BELGIUM kan echter geen absolute garantie bieden over de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Zo kan BEL BELGIUM, dat onderworpen is aan een middelenverbintenis, dus niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade te wijten aan het foutief gebruik van informatie en/of informatie die onnauwkeurig of onvolledig zou blijken.

Toegang tot de website “WWW.NURISHH.BE/FR EN WWW.NURISHH.BE/NL”

BEL BELGIUM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade door toegang tot zijn website of tot die van zijn partners, of integendeel door het onvermogen om de website te bezoeken.

Postverdeling / Distributie van e-mails

BEL BELGIUM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging, het verlies of de slechte distributie van brieven of e-mails, noch voor het niet-versturen van post of voor het versturen van e-mails naar een verkeerd e-mailadres.

Link naar andere websites

Via de website “WWW. NURISHH.BE/FR EN WWW.NURISHH.BE/NL” kunnen bezoekers toegang krijgen tot externe websites van partners door op hyperlinks te klikken of door inhoud van partners te integreren in de website “WWW. NURISHH.BE/FR EN WWW.NURISHH.BE/NL”.

Hoewel de links naar externe websites zorgvuldig worden geselecteerd en er nauwlettend op wordt toegezien, kan BEL BELGIUM niet aansprakelijk worden gesteld voor het ter beschikking stellen van deze externe websites. BEL BELGIUM is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, de reclame, de producten, de diensten of alle andere elementen die afkomstig zijn van deze externe websites of die beschikbaar zijn op of via deze externe websites.

BEL BELGIUM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor manipulaties of eventuele weglatingen van zijn partners.

Intellectuele eigendom

De informatie op de website “WWW.NURISHH.BE/FR EN WWW.NURISHH.BE/NL” mag enkel voor strikt persoonlijke doeleinden worden gebruikt.

Elk gebruik voor commerciële of andere doeleinden is eenvoudigweg verboden.

Bovendien worden de elementen op onze website beschermd door de Code de la Propriété Intellectuelle en door internationale verdragen en akkoorden inzake de bescherming van de auteursrechten. Zo is het formeel verboden om de inhoud integraal of gedeeltelijk te wijzigen, te representeren of te reproduceren voor niet-privégebruik. Dit verbod geldt ongeacht de methode van reproductie, representatie en/of wijziging, en ongeacht de duur ervan.

Over het algemeen kan BEL BELGIUM niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade te wijten aan het verboden gebruik van informatie of andere elementen op de website “WWW.NURISHH.BE/FR EN WWW.NURISHH.BE/NL”

TOEPASBAAR RECHT

Deze website is onderworpen aan het Belgische recht.

DIVERSEN

Het bedrijf BEL BELGIUM verbindt zich ertoe zijn uiterste best te doen om de gebruikers een permanente toegang tot de website te kunnen garanderen en om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Het bedrijf BEL BELGIUM behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

PRIVACYBELEID

BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE CONSUMENTEN

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens voor deze website is Bel Belgium.

We adviseren u om, alvorens ons uw persoonsgegevens mee te delen en uw toestemming te geven, dit beleid inzake de bescherming van de privacy van onze consumenten, aandachtig te lezen.

 1. VERBINTENIS VAN DE BEL BELGIUM VOOR DE BESCHERMING VAN DE PRIVACY EN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE CONSUMENTEN

Om beter in te spelen op de verwachtingen van al onze consumenten en om een hechte relatie met u te kunnen aangaan, verzamelt Bel Belgium op verschillende manieren persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat wij de informatie die u met ons en onze merken deelt, vertrouwelijk blijft.

Bel Belgium verbindt er zich tegenover u toe om de naleving van uw privacy niet te schenden en uw persoonsgegevens in alle transparantie en veiligheid te verzamelen en te bewaren.

Als onderdeel van onze verbintenis om in te spelen op uw verwachtingen, hebben wij een beleid inzake bescherming van de privacy van onze klanten ingevoerd. Dat beleid omschrijft de voorwaarden waaronder Bel Belgium uw persoonsgegevens gebruikt.

 1. TOESTEMMING

Onder “persoonsgegevens” (hierna “PG” genoemd) verstaan wij elke informatie met betrekking tot onze consumenten natuurlijke personen die het ons mogelijk maakt hen rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Wij adviseren u om, alvorens ons uw persoonsgegevens mee te delen, dit beleid inzake de bescherming van de privacy van onze consumenten aandachtig te lezen.

Bel Belgium kan uw PG gebruiken voor marketingdoeleinden. Als de wetten die in bepaalde landen van kracht zijn dat vereisen, kan uw akkoord vooraf worden gevraagd wanneer het gaat om het verzamelen van die informatie of de gebruiksdoeleinden ervan.

 1. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE CONSUMENTEN: DE BEGINSELEN

Rechtmatigheid: de gegevens zullen alleen worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De verwerking zal geen betrekking hebben op gevoelige gegevens (raciale of etnische origine, politieke, filosofische of religieuze gezindheid, vakbondslidmaatschap, gezondheid, seksleven, overtredingen, veroordelingen of veiligheidsmaatregelen).

Relevantie en juistheid: we zorgen ervoor dat de verzamelde gegevens adequaat, pertinent en niet buitensporig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze worden verzameld, en dat ze juist, volledig zijn en indien nodig geüpdatet worden.

Transparantie: bij het verzamelen van uw PG, wordt u alle informatie verstrekt over het verzamelen en verwerken van uw gegevens, met name over het doel van de verzameling.

Beperking van de bewaring: de PG worden bewaard voor een duur die niet langer is dan de duur nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

Toestemming: uw toestemming zal vereist zijn vóór elke verzameling van PG voor de doeleinden die u zullen worden meegedeeld bij de verzameling ervan.

Toegang, rechtzetting en bezwaar: u kunt op elk ogenblik toegang krijgen tot de PG die op u betrekking hebben en vragen ze recht te zetten of te schrappen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw PG. Om die rechten uit te oefenen, zie artikel 11 van dit privacy beleid.

Vertrouwelijkheid en veiligheid: de Bel Belgium verbindt er zich toe uw PG te verwerken op een manier zodat de vertrouwelijkheid en veiligheid van de PG wordt gewaarborgd door de invoering van de passende technische en organisatorische maatregelen.

 1. TOEPASSINGSGEBIED

Dit beleid is van toepassing op alle verwerkingen van Belgische websites die toebehoren tot de entiteiten van de Bel Belgium waarnaar u tijdens het browsen kunt worden verwezen. Die websites zijn onder meer: https://nrsbe.wpengine.com; https://www.boursin.be; https://www.maredsousfromages.be ; https://www.babybel.be ; https://leerdammer.be ; https://www.lavachequirit.be ; https://www.kiri.be

 1. VERZAMELIJKE PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van het type relatie dat we met u hebben, kan het gebeuren dat wij u informatie vragen over u zelf en/of de leden van uw gezin, zoals:

 • Gegevens (achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres enz.)
 • Elementen over iemands burgerlijke staat (geboortedatum enz.)
 • Technische informatie om veiligheidsredenen.
 1. MOMENT VAN VERZAMELING

Afhankelijk van de doeleinden waarvoor uw PG worden verzameld, kan de verzameling ervan gebeuren op verschillende momenten, zoals:

 • Tijdens uw contacten met de klantendienst (vragen, klachten enz.)
 • Tijdens uw deelname aan marketingprogramma’s of marketinganimaties (wedstrijden, spelletjes, abonnement op newsletters enz.)
 • Tijdens het surfen naar de websites van de Bel Belgium.
 1. DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN
 • Antwoorden op al uw vragen bij de consumentendienst
 • Onze producten verbeteren, onder meer dankzij een betere inschatting van uw wensen en noden.
 • U newsletters, promoties of aanbiedingen van partners communiceren wanneer u ons hebt gemachtigd dat te doen. U kunt op elk ogenblik uitschrijven voor die newsletters door contact op te nemen met de Consumentendienst.
 • Uw gebruik van de websites van de Bel Belgium beveiligen en verbeteren (navigatie, beveiliging van de data enz.)
 • Deelnemen aan een wedstrijd
 • U pertinente publicitaire content aanbieden op de websites van partners.
 1. UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

Naar aanleiding van het beheer van onze relatie, kan het gebeuren dat wij uw PG moeten meedelen aan interne en externe bestemmelingen:

Intern, aan gemachtigde personeelsleden binnen onze entiteiten, onder meer:

 • de informaticadiensten
 • de HR-diensten
 • de diensten marketing & communicatie

Extern, aan:

 • Externe dienstverleners: informaticaonderaannemers, callcenters, drukkers enz. om te antwoorden op uw vragen en u onze communicaties door te sturen (newsletters, promoties of aanbiedingen van partners)
 • Commerciële partners, vennootschappen die promotionele operaties beheren om u – met uw akkoord – te laten genieten van onze speciale aanbiedingen en onze kortingen, met uw toestemming
 • Reclamebedrijven om u gerichte content te leveren op hun websites, met uw toestemming.
 • Het kan ook gebeuren dat wij uw informatie moeten doorgeven aan lokale overheden in het kader van een wettelijke verplichting of op verzoek van een bestuurlijke overheid die gemachtigd is om een dergelijke vraag te stellen.
 1. BEVEILIGING

Bel Belgium neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om u te vrijwaren van de al dan niet accidentele vernieling, het al dan niet accidentele verlies of aantasting of de niet-gemachtigde verspreiding van of toegang tot uw PG.

 1. COOKIES

Bel Belgium deelt u mee dat zij tijdelijke “cookies” kan gebruiken die gelden tijdens de duur van een bezoek aan de website.

Wat is een cookie?

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparaten worden geplaatst. Ze zijn herkenbaar aan hun unieke identifiers die gekoppeld zijn aan uw computers of smartphones. De cookies dragen bij aan een betere surfervaring van de consument op uw favoriete websites, aangezien ze uw acties en voorkeuren opslaan. U hoeft dus niet bij elk bezoek aan de website uw voorkeuren meedelen, zoals locatie, lettertypes of taal. Die « cookies » worden opgeslagen in het RAM-geheugen van uw computer. Met cookies kunnen wij u niet identificeren, maar ze registreren informatie over de navigatie van uw computer op de website (de pagina’s die u raadpleegt, de datum en het uur van raadpleging enz.), die we dan kunnen lezen bij uw volgende bezoeken.

De gegevens die worden verzameld aan de hand van de « cookies » zijn bedoeld om u te identificeren wanneer u uw klantenzone wenst te raadplegen en om uw verbinding met de website in het geheugen op te slaan.

Hoe gebruiken wij cookies en waarvoor dienen ze?

Hieronder volgt een overzicht van alle verschillende types cookies die we kunnen gebruiken voor de website nurishh.be. Voor een vlot gebruik van de website, om geschikte content te kunnen bekijken en om te kunnen profiteren van een betere weergave van de website, nodigen wij u uit om meer te lezen over hoe deze cookies worden gebruikt. Het uiteindelijke doel van deze cookies is om u een betere dienst te verlenen.

 • Cookies die nodig zijn voor de werking van de website

Ze zijn nodig voor het goed functioneren van de website. Zij zijn ontworpen voor het ondersteunen van belangrijke diensten, zoals een veilige verbinding en het definiëren van privacy voorkeuren. U kunt deze cookies direct toestaan of blokkeren in uw browser, maar in het laatste geval kan het gebeuren dat u de website niet in zijn geheel kunt gebruiken.

 • Functionele cookies

Met die cookies kunnen wij het websiteverkeer analyseren en middelen te ontwikkelen om de websiteprestaties te verbeteren. Ze houden uw bewegingen op onze website bij en informeren ons over inhoud die u het meest interesseert. Dankzij deze cookies kunnen wij u meer relevante content bieden en kunnen de evolutie van onze platform opvolgen. Tot slot memoriseren ze ook verbindingsinformatie om nieuwe verbindingen te vermijden en een grotere samenhang mogelijk te maken in de structuur van het platform.

 • Cookies van derden

Die cookies worden geplaatst door de platforms van sociale netwerken en maken het delen van content op hun website mogelijk of zijn gelinkt aan de content display afkomstig van hen, zoals een YouTubevideo bijvoorbeeld.

 • Publicitaire cookies

Die cookies worden gebruikt om advertenties uit te sturen waarvan de inhoud algemeen inspeelt op uw verwachtingen. In ons geval zorgen zij er meer bepaald voor dat wij een van onze contents kunnen delen op de sociale netwerken.

We geven u mee que dat u zich kunt verzetten tegen de registratie van « cookies » op uw computer door uw browser op de volgende manier in te stellen:

 • Als u surft via Internet Explorer (Microsoft): menubalk “Extra”, “Internetopties”, klik op “Privacy”. Vervolgens, in tabblad “Geavanceerd”, klik op “Geen automatisch beheer van cookies” en kies “alle soorten cookies” weigeren (interne en van derden). Bevestig met “ok”.
 • Via Firefox: tabblad “extra” en dan “opties”. In het tabblad “Privacy”, vink de “Volg me niet” optie aan. Bevestig met “ok”.
 • Via Chrome, klik op “Instellingen” en vervolgens op “Geavanceerde instellingen”. In het tabblad “Privacy”, klik op “Content instellingen” en bepaal uw keuze in het onderdeel ‘cookies’.
 • Gebruikt u andere browserversies, gelieve uw helpbestanden of gebruiksaanwijzing te raadplegen.
 • Via Safari: Kies ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’, klik op ‘Privacy’ en voer vervolgens een of meer van de volgende stappen uit:
 • Instellen welke cookies en websitegegevens worden geaccepteerd: Selecteer een optie voor ‘Cookies en websitegegevens’
 • De websites weergeven die cookies en andere gegevens bewaren: Klik op ‘Beheer websitegegevens’.
 • Om bewaarde cookies en gegevens te verwijderen: Klik op ‘Beheer websitegegevens’, selecteer een of meer websites en klik vervolgens op ‘Verwijder’ of ‘Verwijder alles’.

Als u andere versies van browsers gebruikt dan de genoemde: raadplegen wij u de helpbestanden of de gebruikershandleiding te gebruiken.

 1. GEGEVENSBEWARING DOOR BEL BELGIUM

In overeenstemming met de vigerende wetten, worden de PG alleen bewaard voor de duur die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

Wanneer wij uw gegevens bewaren:

 • Voor de inschrijving op onze newsletters, dan blijven de gegevens bewaard gedurende 3 jaar.
 • In het kader van de deelneming aan een wedstrijd, dan bewaren we de gegevens alleen de tijd die nodig is voor de verwerking en het afronden ervan.
 1. TOEGANG EN WIJZIGING

U beschikt over alle rechten die de wetgeving u verleent inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Zo kunt u op elk ogenblik vragen toegang te krijgen tot uw door Bel Belgium verzamelde gegevens en vragen ze te wijzigen. Het volstaat hiervoor contact op te nemen met onze klantendienst door te klikken op deze link: https://contact.groupe-bel.com/?country=BE&language=nl_NL

Zo ook kunt u, wanneer uw PG niet juist, volledig of bijgewerkt zijn, ons de wijzigingen meedelen die eraan moeten worden aangebracht.

U kunt ook uw recht doen gelden om bezwaar te hebben door contact op te nemen met de consumentendienst (gegevens zie hiervoor). Zo hebt u het recht, wanneer de verwerking van de PG is gebaseerd op uw instemming, om uw instemming op elk ogenblik in te trekken en u te verzetten tegen elke verdere verwerking.

Alle aanvragen worden zo snel mogelijk en in overeenstemming met de vigerende wet verwerkt.

 1. UPDATE

Dit beleid kan evolueren in de tijd. We houden u op de hoogte van die evolutie, maar nodigen u ook uit om het regelmatig te raadplegen.